امروز : 26 مهر 1397
 
   تکلیف

                                          به نام خدا

پیک آدینه حل شود 

عددنویسی از 1000تا 1020با حروف نوشته ودر جدول ارزش مکانی قرار دهید 

شعر هم بازی حفظ شود 

                                             با سپاس 

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/07/25
   تکلیف

                               به نام خدا 

علوم درسهای 1-2-3 مطالعه شود کوئیز گرفته می شود 

املا از درس سوم  کتاب فارسی نوشته شود 

                               با تشکر 

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/07/24
   تکلیف

                           به نام ایزد دانا 

برگه ی تکلیف حل شود 

املا از درس سوم کتاب فارسی نوشته شود 

اجتماعی مطالعه شود 

                             با سپاس                   

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/07/23
   تکلیف

                             به نام خدا 

املا از درس صنوبر نوشته شود 

کتاب ریاضی صفحه ی 21 حل شود 

از روی درس سوم فارسی روان  خوانی شود 

                                با سپاس

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/07/21
   تکلیف آخر هفته

                                    به نام خدا 

پیک آدینه حل شود 

معنی کلمات جدید درس صنوبر را پیدا کرده و جمله سازی شود 

از صفحه ی اول درس صنوبر یک صفحه املا بنویسید 

                                  با سپاس 

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/07/18
   مفهوم رشداجتماعی

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/07/16
   آموزش گروه های غذایی

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/07/16
   آموزش ساخت مکعب ریاضی

 

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/07/16
   از کودکی تا آینده " اجتماعی"

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/07/16
   تکلیف

                   به نام خدا 

برای فردا دفتر و کتاب ریاضی نیاورید 

 یک مکعب یا مکعب مستطیل درست کنید 

یک صفحه املا از درس اول کتاب اجتماعی بنویسید 

                 با تشکر              

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/07/16
12345678910...