امروز : 22 اذر 1397
 
   تکلیف

به نام خالق مهربان

1- شنبه ارزیابی از فصل 1 و 2 و 3 ریاضی گرفته می شود .

« بسیار تمرین شود » 

2- کتاب نوشتاری درس 8 کامل تا پایان صفحه 48 انجام شود .

3- دوشنبه ارزشیابی فقط از کتاب نوشتاری گرفته می شود .(پایان درس 8 به همراه انشا)

4- پیک آدینه با دقت انجام شود .

5- اجتماعی درس 11 به همراه کاربرگ پرسیده می شود .

6- قرائت درس جدید قرآن تمرین شود .

7- یک صفحه املا از زاغ بور و حکایت نوشته شود .

8- علوم درس 6 کامل پرسیده می شود .

موفق و سربلند باشید

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/09/21
   تکلیف

به نام خالق مهربان

1- از فصل 3 ریاضی ارزیابی گرفته می شود .

2- لغات های لایت شده درس 8 فارسی در دفتر نوشته شود .

3- لغات مترادف و متضاد و هم خانواده پرسیده می شود .

موفق و سلامت باشید

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/09/18
   زنگ علوم ( تغییر فیزیکی و شیمیایی )

 

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/18
   چیزهایی که از آن می ترسیم

 

 

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/18
   میوه های که نامشان در قرآن هست

 

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/18
   گل بازی

 

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/09
   شروع سال تحصیلی

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/06
   فرره کاغذی

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/06
   وسایل مورد نیاز تحصیلی

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/06/19
   برنامه هفتگی سال تحصیلی 97-98

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/06/19
12