امروز : 19 ارديبهشت 1400
 
   موارد انضباطی

با سلام

 

احتراما برای برقراری نظم در مدرسه وپیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی وانضباطی وآرامش شما عزیزان رعایت موارد زیر مورد امتنان می باشد.

  1. زمان شروع مدرسه وحضور همه دانش آموزان راس ساعت 7/30 میباشد درصورت تاخیر ورود دانش آموز به مدرسه حتما به همراه فرزندتان به دفتر مدرسه مراجعه نمایید.

  2. غیبت دانش آموز همانروز قبل از ساعت 9 صبح اطلاع رسانی شود.

  3. حتی المکان دانش آموزان از مرخصی استفاده نکنند درصورت ضروریت روز قبل با هماهنگی آموزگار ومعاون آموزشی ومعاون انضباطی وتکمیل فرم مربوطه انجام شود.

  4. کلیه دانش آموزان بالباس فرم درمدرسه حاضر باشند.

  5. مشخصات دانش آموزان باید در لباس های فرم مدرسه و گرمکن های ورزشی ولوازم تحریر نوشته شود.

  6. موی سر وناخن حتما هرهفته مورد نظارت قرار گیرد.

  7. بچه ها حتما لیوان مخصوص استفاده از آبخوری  به همراه داشته باشند.

توجه : عدم رعایت هر یک از بندهای بالا به منزله مورد انضباطی دردفتر ثبت وموجب کسر نمره خواهد بود.

 

                                                                                                                                                                                       باتشکر      

معاونت انضباطی 

 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1398/10/11