امروز : 29 مرداد 1398
 
   

اسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشتم

 

 

پایه اول تکلیف:

2 ستون شنیداری از دوستان کوچک 2+، 3+ ، 4+ .

1ستون شنیداری از جمع و تفریق 0-9 .

 

پایه دوم :

2 ستون تمرین شنیداری2- ، sf - 4 ،-3 و +sf( دوستان کوچک جمع و تفریق) از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه سوم :

2 ستون تمرین شنیداری1- ، 2-، sf - 4 ،-3 و +sf( دوستان کوچک جمع و تفریق) از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه چهارم:

2 ستون تمرین شنیداری1 - ، 2-، sf - 4 ،-3 و +sf( دوستان کوچک جمع و تفریق) از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه پنجم :

2 ستون تمرین شنیداری1 - ، 2 -، sf - 4 ،-3 و +sf( دوستان کوچک جمع و تفریق) از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کرده و نظارت داشته باشید.

 

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1398/02/13
   تکلیف

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشتم

 

 

پایه اول تکلیف:

1 ستون شنیداری از دوستان کوچک +4 

2 ستون شنیداری از جمع و تفریق 0-9 .

 

پایه دوم :

2 ستون تمرین شنیداری sf - 4 ،-3 و +sf( دوستان کوچک جمع و تفریق) از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه سوم :

2 ستون تمرین شنیداری، 2-، sf - 4 ،-3 و +sf( دوستان کوچک جمع و تفریق) از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه چهارم:

2 ستون تمرین شنیداری، 2-، sf - 4 ،-3 و +sf( دوستان کوچک جمع و تفریق) از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه پنجم :

2 ستون تمرین شنیداری1 - ، 2 -، sf - 4 ،-3 و +sf( دوستان کوچک جمع و تفریق) از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کرده و نظارت داشته باشید.

 

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1398/02/06
   تکالیف

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشتم

با تبریک سال نو  و آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون شاگردان عزیز و خانواده های گرامی

 

پایه اول تکلیف:

1 ستون شنیداری از دوستان کوچک +4 

1 ستون شنیداری از جمع و تفریق 0-9 .

 

پایه دوم :

2 ستون تمرین شنیداری  2+ ، 3+ ،  sf+4  از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه سوم :

2 ستون تمرین شنیداری 1 + ، 2+ ، 3+ ،  sf+4  از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه چهارم:

2 ستون تمرین شنیداری 1 + ، 2+ ، 3+ ،  sf+4  از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه پنجم :

2 ستون تمرین شنیداری 1 + ، 2+ ، 3+ ،  sf+4  از نمونه تمرینات داخل کتاب .

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کرده و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1398/01/23
   تکالیف هفته

لیف هفته

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشتم

 

پایه اول تکلیف:

تمرین درس جدید دوستان کوچک قسمت +4  , انجام یک ستون شنیداری از جمع و تفریق 0-9 .

 

پایه دوم :

2 ستون تمرین شنیداری   3+ ،  sf+4  از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه سوم :

2ستون تمرین شنیداری   sf3+ ،  sf+4  از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

پایه چهارم

تکلیف:

2 ستون تمرین شنیداری   2+ ،  3+ ،  sf+4  از نمونه تمرینات داخل کتاب

 

 

پایه پنجم :

تکلیف:

2 ستون تمرین شنیداری  دوستان کوچک بخش جمع از داخل کتاب .

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کرده و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/12/17
   تکلیف هفته

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشتم

 

پایه اول تکلیف:

کلاس 1/1

1 ستون تمرین جمع و تفریق 5- 9 با  چرتکه از داخل کتاب و  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

 

پایه دوم :

 

تکلیف:

1 ستون تمرین شنیداری sf+4  از داخل کتاب

 

پایه سوم :

تکلیف:

1 ستون تمرین شنیداری   sf+4  از داخل کتاب

 

پایه چهارم

تکلیف:

1 ستون تمرین شنیداری   sf+4,+3  از داخل کتاب

 

 

پایه پنجم :

تکلیف:

1 ستون تمرین شنیداری  sf+4,+3  از داخل کتاب

 

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کنید .و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/11/27
   تکلیف هفته ی شانزدهم

به نام خالق مهربان

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشم .

جلسه شانزدهم

 

کلاس 1/2

خواهشمند است از مباحث امتحان تمرینات شنیداری روی چرتکه و به صورت ذهنی تمرین شود .

 

کلاس 1/1 و پایه های دوم تا پنجم این هفته تکلیف ندارند.

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/11/05
   هفته شانزدهم

به نام خالق مهربان

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشم .

تکالیف جلسه پانزدهم  97/10/17

 

توجه توجه :

این هفته بخش شنیداری و ذهنی امتحان برگزارخواهد شد

خواهشمند است از مباحث امتحان تمرینات شنیداری روی چرتکه و به صورت ذهنی تمرین شود .

پایه اول کلاس 1/2 : امتحان در روز دوشنبه برگزار  خواهد شد.

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/10/28
   تکالیف هفته ی پانزدهم 97/10/17

به نام خالق مهربان

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشم .

تکالیف جلسه پانزدهم  97/10/17

 

توجه توجه : این هفته کلیه ی پایه های از مباحث تدریس شده امتحان خواهند داشت .عدم حضور در جلسه  به منزله ی نمره ی صفر خواهد بود.

 

پایه اول تکلیف:

کلاس 1/1

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون تمرین جمع و تفریق 0-4 به صورت ذهنی از داخل کتاب و  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

تمرین اعداد 5-9

 

 

 

 

کلاس 1/2

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون تمرین جمع و تفریق 0-4 روی چرتکه از داخل کتاب و  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

 

پایه دوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 به صورت ذهنی از داخل کتاب.

 

پایه سوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 به صورت ذهنی از داخل کتاب

 

پایه چهارم

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق  0-9 به صورت ذهنی از داخل کتاب

 

پایه پنجم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9  به صورت ذهنی تمرینات  سایت.

تمرین نمونه مثال از sf+4

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کنید .و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/10/20
   هفته چهاردهم

به نام خالق مهربان

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشم .

تکالیف جلسه چهاردهم  97/10/10

 

پایه اول

تکلیف:

کلاس 1/1

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون تمرین جمع و تفریق 0-4 به صورت ذهنی از داخل کتاب و  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

 

کلاس 1/2

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون تمرین جمع و تفریق 0-4 روی چرتکه از داخل کتاب و  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

 

پایه دوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 روی چرتکه از داخل کتاب.

 

پایه سوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 به صورت ذهنی از داخل کتاب

 

پایه چهارم

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق  0-9 به صورت ذهنی از داخل کتاب

 

پایه پنجم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9  به صورت ذهنی تمرینات  سایت .

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کنید .و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/10/12
   

به نام خالق مهربان

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشم .

تکالیف جلسه سیزدهم  :

 

پایه اول

تکلیف:

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

تمرین جمع و تفریق 0-4 روی چرتکه از داخل کتاب  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

 

پایه دوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 روی چرتکه از داخل کتاب

 

پایه سوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 روی چرتکه از داخل کتاب

 

پایه چهارم

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق  0-9 از تمرینات ارسالی در سایت .

 

پایه پنجم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9  به صورت ذهنی  از کتاب .

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کنید .و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

 

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/10/09
12