امروز : 30 شهريور 1399
 
   آزمون علوم

نفرات برتر آزمون علوم

   ارسال شده توسط   مهدی ثابت زاده  در مورخ   1398/10/10
   

نفرات برتر آزمون اجتماعی

   ارسال شده توسط   مهدی ثابت زاده  در مورخ   1398/10/10
   آش پشت پا

آش پشت پای مادر بزرگ صدرای عزیز

   ارسال شده توسط   مهدی ثابت زاده  در مورخ   1398/10/10
   

با تشکر از محمد حسن عزیز 

   ارسال شده توسط   مهدی ثابت زاده  در مورخ   1398/10/10
   

نفرات برترتمرین تست کلاس

   ارسال شده توسط   مهدی ثابت زاده  در مورخ   1398/09/27
   

کوییز ریاضی

نفرات برتر

پیشرفت زیاد

   ارسال شده توسط   مهدی ثابت زاده  در مورخ   1398/09/27
   کوییز ریاضی

نفرات برتر کوییز ریاضی

 

پیشرفت در درس ریاضی

   ارسال شده توسط   مهدی ثابت زاده  در مورخ   1398/09/19
   تمرین تست

کمترین غلط در تست

   ارسال شده توسط   مهدی ثابت زاده  در مورخ   1398/09/19
   آزمون اجتماعی

نفرات برتر 

   ارسال شده توسط   مهدی ثابت زاده  در مورخ   1398/09/16
   آزمون فارسی

نفرات برتر

پیشرفت

   ارسال شده توسط   مهدی ثابت زاده  در مورخ   1398/09/13
123