امروز : 03 مهر 1397
 
   نکته انضباطی

باسلام

 

احتراما برای برقراری نظم در مدرسه وپیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی وانضباطی وآرامش شما عزیزان رعایت موارد زیر مورد امتنان می باشد.

  1. درصورت تاخیر ورود دانش آموز به مدرسه حتما به همراه فرزندتان به دفتر مدرسه مراجعه نمایید.
  2. غیبت دانش آموز همانروز قبل از ساعت 9 صبح اطلاع رسانی شود.
  3. حتی المکان دانش آموزان از مرخصی استفاده نکنند درصورت ضروریت روز قبل با هماهنگی آموزگار ومعاون آموزشی ومعاون انضباطی وتکمیل فرم مربوطه انجام شود.

 

توجه : عدم رعایت هر یک از بندهای بالا به منزله مورد انضباطی دردفتر ثبت وموجب کسر نمره خواهد بود.

 

                                                                                                                                                                                       باتشکر

   ارسال شده توسط   فرهنگ سامنی  در مورخ   1396/10/03